God ALWAYS causes me to triumph! – 2 Corinthians 2:14 #PowerOfGodDaily #faith #triumph